نام اختصاصی

سوپراکل دی

نام عمومی

کلسیم سیترات ؛روی ، منیزیم ، ویتامین D۳

موارد مصرف و کاربرد
  • بارداری
  • شیردهی
  • اوستئوپروز
  • اوستئوپنی
  • پیشگیری از شکستگی ناشی از پوکی استخوان در خانمهای یائسه
  • پیشگیری از پوکی استخوان ناشی از شیمی درمانی
  • پیشگیری از پوکی استخوان ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوییدها
مواد تشکیل دهنده

ﻫﺮ ﻗﺮص ﺣﺎوي: ۱۰۰۰ میلی گرم ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺳﯿﺘﺮات ﻣﻌﺎدل ۲۱۰/۷۶ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻋﻨﺼـﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت روي مونوهیدرات ﻣﻌﺎدل 4 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻋﻨﺼﺮ روي، ۴۰۰ IU وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دي ۳

عملکردهای فارماکولوژی و فارماکوکینتیک محصول

ﮐﻠﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨـﻮان ﻫﺎ و دﻧﺪان ﻫـﺎ اﺳﺖ. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دي ۳ در ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ﺧﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ از روده، ﮐﺎﻫــﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﯾﮑﯽ از رﯾﺰ ﻣﻐـﺬي های ﻣﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺳﻠـﻮﻟﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻠﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﺨﻮان و دﻧـﺪان ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻫﺮ دو ﻣﺎده کاربرد دارد. روي، ﯾﮏ رﯾﺰمغذی ﺿﺮوري ﺑـﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨــﻪ از ﮐﻠﺴﯿــﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﻮﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺘﺎﻟﻮ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي درﮔﯿــﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎده زﻣﯿﻨﻪ اي و ﮐﻼژن بکار میرود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي می باشد . اﮔﺮﭼﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣــﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ وﺟﻮد دارد.

مقدار و نحوه مصرف

روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺮص ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﻣﯿﻞ ﺷﻮد. از ﺟﻮﯾﺪن ﻗﺮص ﺧــﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮدد.

موارد منع مصرف

در بیماران با هایپرکلسیمی (افزایش بیش از حد کلسیم)، هایپرکلسیوری (میزان بالای کلسیم در ادرار) یا هایپوفسفاتمی (کمبود شدید فسفات)، سنگ کلیه و افزایش بیش از حد ویتامین دی

عوارض دارویی

ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺧﻔﯿﻒ و ﮔﺬرا، ﺗﻬﻮع، درد ﺷﮑﻢ، ﻫﺎﯾﭙﺮ ﮐﻠﺴﻤﯽ (افزاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ)، ترشح بیش از حد کلسیم در ادرار، ﺳﺮ درد، ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺧﺘﻼلات ﮔﻮارﺷﯽ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

احتیاط مصرف

در اﻓﺮاد آﮐﻠریدیا (ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه) ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. در ﺑﯿﻤﺎران با پرکاری ﭘﺎراﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﮐﻠﺴﻤﯽ و همچنین ترشح کلسیم در ادرار وجود دارد. در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻮي ﺣــﺎوي ﮐﻠﺴﯿﻢ دارﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣــﺎً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ. وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت با توجه ﺑﻪ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در آب ﺧﻄﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻠﯿـــﻮي از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﮏ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﯿﺎﺳﺘﻨﯽ ﮔﺮواﯾﺲ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

تداخلات دارویی

مصرف همزمان مکمل های کلسیم با تتراسایکلین ها ، آنتی بیوتیک های کینولون و بیس فسفونات های خوراکی با عث کاهش جذب کلسیم می شود

کلسیم نباید با سفتریاکسون dolutegravir و elvitegravirمصرف شود

در هنگام مصرف با دیورتیک های تیازیدی خطر ابتلا به هیپرکلسمی و آلکالوز متابولیک وجود دارد

مصرف همزمان کلسیم با آنتی بیوتیک جنتامایسین ممکن است باعث اثرات سمی روی کلیه شود

موارد مصرف در دوران بارداری و شیردهی.

این محصول معمولا در دوران بارداری بی خطر است. لطفاً قبل از مصرف این محصول با پزشک خود مشورت کنید.

اطلاعات بسته بندی

۲ بلیستر ۱۵ عددی معادل ۳۰ عدد در هر بسته

شرایط نگهداری و ذخیره سازی

در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از ۳۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، دور از ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. دور از دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

کشور تولید کننده

ایران

شرکت تولید کننده

تولید شده در لابراتوار پرارین پارس
با همکاری تکنیکی شرکت نیچرزانلی - بایوپلاس
صاحب نام تجاری و  IRC : شرکت آبا دارو طب 

آرم شرکت تولید کننده

شناسه کالا

8610182255261496

خرید محصول